အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားထု

  • Published on: 29/11/2017
  • ျမန္မာျပည္မွ ရင္နင့္ဖြယ္ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးကုိ ေထာက္ခံၾကေသာအမ်ိဳးသားထု။