ဘ၀တက္လမ္းအတြက္အေႏွာက္အယွက္

  • Published on: 17/01/2018
  • အသက္ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္မွာ သီရိ ကုိယ္၀န္လြယ္ထားေနရပါၿပီ။ “က်မတုိ႔ႏွစ္ဦး ခ်စ္သူဘ၀ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ အဲ့ဒီတုန္းက က်မ မစဥ္းစားတတ္ခဲ့ဘူး။”

    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅၀၀၀၀ ခန္႔မွ်ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ကေလးေမြးဖြားၾကသည္။ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရံပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA သည္ သီရိႏွင့္သူမခ်စ္သူ ကဲ့သုိ႔ေသာ လူငယ္မ်ား အခ်ိန္လြန္ခါမွ ေနာင္တမရေစမည့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ လိင္မႈေရးရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။