Vídeo

20/02/2018

ကိမ္ႏုိင္ ဒုတိယေျမာက္ရင္ေသြး ရယူလုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ယူေနဆဲပါပဲ။ “အလုပ္နဲ႔ဝင္ေငြ ဖူလုံမႈကလည္း က်မအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ေလ။”

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ရင္ေသြးရယူႏုိင္သည့္ မိသားစုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးသန္းေပါင္းမ်ားစြာက မည္သည့္အခ်ိန္မွာရင္ေသြးရယူမည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ေနၾကပါၿပီ။

30/01/2018

When Hlei was pregnant with her third child, the midwife detected a serious complication. Every year, 2,800 women in Myanmar die in childbirth and pregnancy, but Hlei survived. The correct diagnosis by a skilled midwife made the difference between life and death.

30/01/2018

ငြန္းလဲ တတိယအႀကိမ္ ကုိယ္ဝန္ရွိလာသည့္အခါ သားဖြားဆရာမက ငြန္းလဲ ကုိယ္ဝန္မွာ ျပသနာႀကီးတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီး ၂၈၀၀ ဟာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ မေသဆုံးသင့္ပဲ ေသဆုံးေနၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငြန္းလဲကေတာ့ အသက္ရွင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သားဖြားဆရာမရဲ႕ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈက ငြန္းလဲရဲ႕ အသက္ကုိ ကယ္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

18/01/2018

Thiri was 15 years old when she became pregnant. “My boyfriend and I were in love. I didn’t understand the consequences.” Every year, almost 50,000 teenage girls in #Myanmar give birth. 

17/01/2018

အသက္ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္မွာ သီရိ ကုိယ္၀န္လြယ္ထားေနရပါၿပီ။ “က်မတုိ႔ႏွစ္ဦး ခ်စ္သူဘ၀ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ အဲ့ဒီတုန္းက က်မ မစဥ္းစားတတ္ခဲ့ဘူး။”

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅၀၀၀၀ ခန္႔မွ်ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ကေလးေမြးဖြားၾကသည္။ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရံပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA သည္ သီရိႏွင့္သူမခ်စ္သူ ကဲ့သုိ႔ေသာ လူငယ္မ်ား အခ်ိန္လြန္ခါမွ ေနာင္တမရေစမည့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ လိင္မႈေရးရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။

04/11/2017

"အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူျဖစ္ရတာ က်ေနာ္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္" လို႔ ကိုေအာင္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

07/12/2017

Violence against women and girls in Myanmar is a silent emergency. “I want to give these women access to justice”, says Lu Bu, a caseworker at a Women and Girls Centre in Myanmar’s conflict-ridden Kachin State.

05/12/2017

"ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစဖုိ႔ က်ြန္မ လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။"ေဒၚလုဘူဟာ ပဋိပကၡမ်ားေျမာင္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားစင္တာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ လူမႈဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

30/11/2017

“In the camp for displaced people, I became aware just how much violence there is within families. Now I am proud to be a man who stands up against domestic violence”, says Aung Htwe.

29/11/2017

ျမန္မာျပည္မွ ရင္နင့္ဖြယ္ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးကုိ ေထာက္ခံၾကေသာအမ်ိဳးသားထု။

Pages